• Návštěvní řád

Návštěvní řád

Aquacentra Šutka
Vlastník: Hl. m. Praha
Správce a generální provozovatel: TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Provozovatel bazénové části: MONTSERVIS PRAHA, a.s.

Tento návštěvní řád určuje podmínky pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz ve všech bazénech a prostorách Aquacentra Šutka (dále jen aquacentrum) a musí být všemi návštěvníky aquacentra dodržován.

Veškerá zařízení a vybavení aquacentra jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb uvedených v nabídce ceníku v provozní době aquacentra. Jiným osobám není bez předchozího souhlasu správce povoleno se zdržovat v aquacentru, a to jak v provozní době tak i v mimopracovní dobu.

Vstupem do prostor aquacentra a úhradou vstupného projevuje návštěvník souhlas s ustanoveními tohoto Návštěvního řádu. Návštěvník je povinen dbát ustanovení Návštěvního řádu, řídit se informačními nápisy a pokyny umístěnými v prostorách aquacentra a dále pokyny obsluhujícího personálu aquacentra.

Vstupní prostory, celý prostor 50m bazénu, dětský výukový bazén, aquapark a starty tobogánů jsou monitorovány kamerovým systémem. Vstupní prostory, modrá skluzavka a starty tobogánů jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.


ČLÁNEK 1
Všeobecné informace

Provozní doba aquacentra je zveřejněna na vstupních dveřích do areálu a na webových stránkách www.sutka.eu. Sdělení správce veřejnosti jsou zveřejněna na vstupních dveřích do areálu, na tabuli ve vstupní hale, na LCD obrazovkách ve vstupní hale, na webových stránkách www.sutka.eu a na facebookovém profilu www.facebook.com/AquacentrumSutka

Vstup do všech prostor aquacentra je dovolen pouze s řádně zaplaceným vstupným a platným čipem. Prodej vstupného začíná okamžikem otevření a končí 80 minut před uzavřením provozu. Vlastníci permanentek mohou do areálu vstoupit 50 minut před ukončením provozu. Předplatní vstupné vyřizují pracovnice pokladny.

Ceny všech služeb jsou zveřejněny v ceníku, který je umístěn na pokladnách, vyvěšen na tabuli ve vstupní hale objektu, zveřejněn na LCD obrazovkách ve vstupní hale a na pokladně a zveřejněn na webových stránkách www.sutka.eu. Osoby žádající o slevu jsou povinny předložit u pokladny doklad opravňující k poskytnutí slevy. Prodej vstupného je propojen na vstupní a výstupní turniketový systém.

Vstupné se hradí za vstup do areálu bez ovlivnění, která část areálu je či není pro návštěvníky v dané chvíli právě v provozu.

Pokladna má právo odmítnout návštěvníkům vstup v případě naplnění okamžité kapacity zařízení, která je 500 osob, nebo osobám, kterým podle návštěvního řádu není povolen vstup. Informace o aktuálním počtu návštěvníků jsou uvedeny na LCD obrazovce ve vstupní hale a na pokladně a na webových stránkách www.sutka.eu. Při naplnění kapacity se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých návštěvníků.

Provozovatel má právo vyčlenit hodiny a vodní plochy pro sportovní činnost či jiné obdobné akce. Rozvrh těchto akcí je vyvěšen ve vstupní hale na místě určeném pro informace veřejnosti a na webových stránkách www.sutka.eu. Rozvrh a využití bazénu je pravidelně aktualizováno. Při pořádání akcí může být celý areál uzavřen.

Provozovatel má právo omezit nebo uzavřít některé části areálu, resp. atrakce z důvodu nutné údržby či z objektivních důvodů nebo z důvodu konání společensko-sportovní akce bez nároku na vymáhání slevy ze vstupného.

Whirlpool, protiproud, relaxační lavice a chrliče se spouštějí ve stanovených intervalech.

Děti do 1 roku nemají vstup do bazénů povolen na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011sb., vyjma kojeneckého plavání.

Děti od 1 roku do 3 let nemají povolen vstup do 50m plaveckého bazénu a do whirlpoolu. Do ostatních bazénů je povolen vstup pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou v pase a kolem nohou nebo v plaveckých plínkách. V případě znečištění plavek dítěte musí mít rodiče náhradní plavečky.

Dětem mladším 12ti let je vstup do aquacentra povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, tedy osoby starší 18ti let, která je za tuto osobu odpovědna během celého pobytu. Děti ve věku 12 až 15 let jsou povinny svůj věk prokázat.

Imobilní návštěvníci a osoby nesvéprávné a mentálně postižené mají vstup povolen pouze s vlastním doprovodem, provozovatel pro tyto osoby doprovod nezřizuje. Z důvodu bezpečnosti není do areálu povolen vjezd elektrických vozíků.

Z důvodu hygieny není do prostor plaveckých bazénů a atrakcí povolen vjezd kočárků.

Návštěvníci i obsluhující personál jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení v aquacentru tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo odcizení.

ČLÁNEK 2
Vyloučení a vykázání z návštěvy Aquacentra Šutka

Do prostoru aquacentra nemají přístup a z používání zařízení jsou vyloučeny:

Z prostoru aquacentra může být vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů obsluhujícího personálu. Podle povahy přestupku může provozovatel požádat o zakročení i orgány policie.

Vstup do aquacentra může být odepřen také osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

Do prostoru aquacentra není povolen vstup se zvířaty jakéhokoliv druhu.

ČLÁNEK 3
Provozní pokyny pro návštěvníky

Každý návštěvník obdrží po zaplacení hodinového vstupného na pokladně čipový pásek.

Doba pobytu začíná průchodem turniketovým systémem, kdy je zaznamenán přesný čas vstupu návštěvníka.

Návštěvníci mají povinnost před vstupem do šatny zout obuv na místě k tomu určeném, tj. u přezouvacích lavic, které se nacházejí u vstupu do šaten a jsou označeny příslušnými piktogramy a použít převlékací kabiny, které slouží pouze ke svléknutí a obléknutí. Prostor převlékacích kabin není monitorován. K úschově oblečení a obuvi jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou návštěvníci povinni řádně uzamknout pomocí čipu. Za odložené věci mimo tyto prostory provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za případné škody vzniklé neuzamčením šatní skříňky. V případě ztráty čipu bude obsah skříňky návštěvníkovi vydán teprve po zjištění, že věci ve skříňce jsou jednoznačně jeho a po zaplacení pokuty za ztracený čip ve výši 800 Kč. Návod na ovládání skříněk je umístěn na každé skříňce. Návštěvník je povinen po celou dobu pobytu v aquacentru mít čip pod dohledem u sebe. V případě, že tomu tak nebude, provozovatel neodpovídá za případné ztráty nebo odcizené věci ze skříňky.

Veškerou hotovost, ceniny, cennější předměty, klenoty, doklady, notebook, klíče od auta apod. je povinen návštěvník uložit do bezpečnostních schránek, které se nacházejí vedle pokladny a které jsou pod dohledem kamerového systému se záznamem a ostrahy. V případě využití této možnosti návštěvník řádně uzamkne skříňku na cennosti čipem, který má stejný jako pro uzamčení převlékací skříňky. Pokud si návštěvník větší částky peněz, ceniny, cennější předměty, klenoty, doklady apod. neuzamkne v bezpečnostních schránkách, provozovatel neodpovídá za případnou škodu.

Návštěvníci jsou povinni z hygienických důvodů před vstupem do bazénu v prostorách sprch provést očistu celého těla mýdlem a vodou a to bez plavek. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vykázání z prostor aquacentra bez vrácení vstupného. Při odchodu z prostoru bazénu před vstupem do šaten jsou návštěvníci povinni se osušit, aby nedocházelo k zanášení vody do prostoru šaten. K tomu účelu jsou v zařízení prostory sušáren s fény pro osušení.

Osoby používající francouzské hole apod. jsou povinny si tyto v prostorách sprch řádně omýt, osoby užívající vozíky jsou povinny použít na kola vozíku návleky, které jsou k vyzvednutí zdarma na pokladně Aquacentra Šutka

Návštěvníci používají plavky, které musí být čisté a musí odpovídat zásadám slušnosti. Osoby ve spodním prádle, legínách, šortkách, či jiném oděvu pro denní nošení, než jsou plavky, nebudou, s výjimkou instruktorů plaveckých kurzů, do vlastního prostoru aquacentra (bazén, aquapark) vpuštěni. Neuposlechnutí tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z návštěvy aquacentra bez vrácení vstupného.

V bazénu je zakázáno používat kožené míče všech velikostí, tenisové míčky, míče na vodní pólo, těžké gumové míče a hokejové kotouče, včetně jiných kožených

předmětů. Míče na vodní pólo jsou používány pouze při sportovních akcích a to pouze ve vyhrazeném prostoru a v souladu s rozvrhem hodin využití bazénu pro sportovní účely.

Do výukového bazénu je, v době jeho otevření pro veřejnost, vstup povolen pouze dětem do 6 let. Dospělé osoby mají vstup do výukového bazénu povolen pouze jako doprovod.

Parní kabiny jsou společné. Vstup do nich je umožněn pouze v plavkách. Po absolvování pobytu v parních kabinách je návštěvník povinen se vysprchovat.

Návštěvníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu pomalu a dbají bezpečnosti nejen svojí, ale i ostatních osob. Ohleduplností k ostatním návštěvníkům předcházejí vzniku úrazu.

Pokud návštěvník zaviní znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru areálu, je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit obsluhujícímu personálu Aquacentra Šutka. Návštěvník vzniklou škodu uhradí, přičemž výši úhrady určí provozovatel. Provozovatel uvede zařízení do původního stavu a náklady spojené s tímto úkonem uhradí návštěvník na základě faktury, která mu bude vystavena. O vzniklé škodě a způsobu řešení bude sepsán písemný protokol.

V případě úrazu, poranění a nevolnosti zabezpečí obsluhující personál poskytnutí první pomoci. V případě nutnosti je volána lékařská pomoc. Ošetřovna se nachází vedle místnosti plavčíka u 50m plaveckého bazénu. Služba je zajištěna po celou dobu otevírací doby plaveckého areálu. Úraz bude zapsán do knihy úrazů, která je k dispozici v ošetřovně. U zranění vážnějších bude vyplněn protokol o úrazu.

Za případné poranění a úrazy, které si způsobí návštěvník vlastní neopatrností, neukázněností, nedbalostí či porušením návštěvního řádu atrakce nenese provozovatel odpovědnost.

Při využívání atrakcí v areálu je návštěvník povinen řídit se návštěvním řádem umístěným přímo u atrakce.

Předměty nalezené v areálu je návštěvník povinen odevzdat obsluhujícímu personálu, tj. v části bazénové plavčíkům a ve vstupní hale a šatnách zaměstnancům pokladny.

Vodní plochy opouští návštěvníci 15 minut před ukončením provozní doby. Návštěvníci musí opustit areál tak, aby jejich pobyt v placené části zařízení skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozu.

Pobyt v areálu končí odchodem z plaveckého areálu a to opět přes turniketový systém, který vyhodnotí případnou časovou prodlevu ve vztahu k zakoupenému vstupu. V takovém případě je návštěvník povinen uhradit doplatek stanovený v uveřejněném ceníku, a to u zaměstnance pokladny. Teprve poté mu bude umožněn odchod přes turniketový systém. Doplatek je dále možno uhradit v platebním automatu v přístupové chodbě k šatnám – návštěvník přiloží čip k okénku čtečky, na displeji se ukáže, kolik činí doplatek, požadovanou částku zaplatí (lze platit mincemi, papírovými bankovkami i platební kartou) a poté obdrží doklad o zaplacení. Na základě provedeného doplatku bude čip aktivován a návštěvníkovi umožněn průchod ven přes turniket. V případě ztráty čipu je účtován poplatek ve výši 800 Kč.

Návštěvní řád atrakcí

Tobogány


Whirlpool


Žlutá skluzavka


Modrá skluzavka


Červená skluzavka

ČLÁNEK 4
Veřejnosti je zakázáno

ČLÁNEK 5
Závěrečná ustanovení

Stížnosti, přání a podněty týkající se zaměstnanců, provozu nebo stavu zařízení mají návštěvníci možnost napsat na email info@sutka.eu, do kontaktního formuláře na webových stránkách www.sutka.eu či zaznamenat na facebookové stránky www.facebook.com/AquacentrumSutka

Tento návštěvní řád byl schválen orgánem hygienického dozoru v Praze – Hygienickou stanicí hlavního města Prahy – pobočka Praha – Prosek, Měšická 646/5, 190 00 Praha 9, Prosek a je součástí provozního řádu Aquacentra Šutka.