Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu permanentek v areálu Aquacentra Šutka

Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu permanentek v areálu Aquacentra Šutka

 1. Společnost TRADE CENTRE PRAHA, a.s., sídlem Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 004 09 316, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 43, jako správce osobních údajů (dále jen „TCP, a.s.“) zpracovává v rámci plnění smlouvy – nákupu permanentky prostřednictvím internetu pro areál Aquacentra Šutka, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje zákazníků:
  • Jméno, příjmení objednávající osoby;
  • E-mailovou adresu objednávající osoby;
  • Jméno a příjmení osoby, pro kterou je permanentka určena;
  • Adresu osoby, pro kterou je permanentka určena;
  • pro případ podnikající fyzické osoby: identifikační číslo, fakturační adresu;

   

  v souladu s platnými zákony České republiky, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy, evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

   

  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

   

  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

  • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
  • a čl. 6 ods.t 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

   

 2. Na emailovou adresu vám budou TCP, a.s. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem TCP, a.s. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 3. TCP, a.s. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé a další třetí subjekty, kterými jsou
  1. Poskytovatel informačního systému QI;
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 4. Podle Nařízení máte, coby zákazník, právo:
  • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,
  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.